Kontakt

ForschungsKollegSiegen (FoKoS), Institue of Advanced Studies
Universität Siegen

Weidenauer Straße 167
57076 Siegen
Tel:  0271-740-3857 /-4932
Fax: 0271-740 3859
E-Mail: fokos@uni-siegen.de

Kontakt
Kontakt